4-3 Konfliktien hallinta ja ristiriitojen sovittelu

Konfliktien hallinta ja ristiriitojen sovittelu

Ristiriidat, yhteistyön ongelmat, työhyvinvoinnin pulmat ja työpaikkakiusaaminen myrkyttävät nopeasti koko työyhteisön ilmapiirin ja heikentävät kaikkien suoriutumista. Ulkopuolinen apu voikin olla tarpeen konflikti- ja ris­ti­rii­ta­tilan­tei­den sel­vit­te­lyssä ja sovittelussa. Kyse voi olla myös esi­mies­ten tai työn­te­ki­jöi­den tu­ke­mi­sesta ja val­men­ta­mi­sesta koh­taa­maan han­ka­lia ti­lan­tei­ta työs­sä.