MIKÄ ARENA?

Arena Nova –konsulttiryhmä on henkilöstövoimavarojen ja organisaation kehittämiseen erikoistunut konsulttiyritys ja -verkosto.

Olemme ammattilaisia, joiden osaaminen pohjautuu vankkaan koulutuksen ja työkokemuksen kautta hankittuun tieto-taitoon. Muutosagentteina hallitsemme laajan valikoiman konsultointi-, valmennus- ja ohjausmenetelmiä. Meillä on syvällistä osaamista eri konsultointialueiden sisällöistä.

Oppimisen ja muutoksen ohjaamisen taito

Haas­tee­na op­pi­mi­nen ja pois­oppi­mi­nen. Muu­tos mer­kit­see, että on myös pääs­tet­tä­vä ir­ti jos­tain. Luo­vuus ei ole vain ide­oi­den tuot­ta­mis­ta, vaan myös toi­mi­vi­en rat­kai­su­jen löy­tä­mis­tä ja te­koi­hin si­tou­tu­mis­ta. Mi­ten oh­ja­ta ih­mi­set työs­ken­te­le­mään ta­val­la, jos­sa to­del­li­nen muu­tos on mah­dol­lis­ta? U-pro­ses­si on toi­min­ta­mal­li, jos­sa ir­rot­tau­du­taan van­has­ta ja luo­daan ti­laa uu­delle.

Osallistavat ja toiminnalliset työvälineet

Haas­tee­na si­tou­tu­mi­nen, in­nos­tu­mi­nen, hil­jai­sen tie­don esil­le tuot­ta­mi­nen. Muu­tok­ses­sa on tär­keää, että ih­mi­set saa­daan si­tou­tu­maan ja innos­tu­maan. Tie tä­hän on ai­to ih­mis­ten osal­lis­ta­mi­nen. Te­hok­kai­ta vä­li­nei­tä osal­lis­taa ovat toi­min­nal­li­set tek­nii­kat, jot­ka mah­dol­lis­ta­vat koke­muk­sel­li­sen oppi­mi­sen, voi­ma­va­ro­jen vapaut­ta­mi­sen ja hil­jai­sen tie­don esil­le saa­mi­sen.

Systeemiälykäs työtapa
 

Haas­tee­na or­ga­ni­saa­tio- ja ryh­mä­dy­na­miik­ka. Työn maa­il­ma on yhä mo­ni­mut­kai­sem­pi. Muu­tos­ta, uu­den oppi­mis­ta ei voi teh­dä huo­mi­oi­mat­ta toi­min­nan ympä­ris­töä, kon­teks­tia. Muu­tok­sen ja oppi­mi­sen ohjaa­jil­ta edel­ly­te­tään sys­tee­mi­äly­käs­tä työ­ta­paa, jos­sa on kyet­tä­vä hah­mot­ta­maan systeemisesti eri te­ki­jöi­tä niin stra­te­gioi­den, or­ga­ni­saa­ti­on ra­ken­tei­den, ryh­mien kuin yk­si­löi­den­kin ta­soil­la.